Bao Eating

Loading...

Demand Insights > Last 7 days

Demand Rank

WorldwideWorldwideWW
#
October 22, 2021
WWWW
Daily Demand (Last 7 days)
Powered by

Travelability

100%
Market Travelability
Global Travelability indicates how well a title performs internationally relative to its home market
Story Of Yanxi Palace (延禧攻略)’s
home country is:
ChinaChina
Powered by

Demand Score

WorldwideWorldwideWW
0.0x
Below Avg
Average Demand for Story Of Yanxi Palace (延禧攻略) is 0.0 times the demand for the average show in Worldwide in the Last 7 days.
Below Avg
24.5%
Average
64.1%
Good
8.6%
Outstanding
2.7%
Exceptional
0.2%
Peak Demand
0.0x
Average Demand
0.0x
Powered by

Trend

WorldwideWorldwideWW
0x
neutral
Story Of Yanxi Palace (延禧攻略) has a neutral trend. It has grown in demand by 0x in Worldwide in the Last 7 days.
Powered by

In Genre Performance

WorldwideWorldwideWW
Title position in
0.00%
Percentile
Rank
Story Of Yanxi Palace (延禧攻略) ranks at the 0.00th percentile in the genre. This means Story Of Yanxi Palace (延禧攻略) has higher demand than all other titles in Worldwide
Powered by

About this title

Storyline

During the 6th year of the Qian Long's reign, Wei Ying Luo finds her way to the Forbidden City as a palace maid to investigate the truth behind her older sister's death.

Country: China

Type: Scripted

Status: Returning Series

Language: Chinese

Release Date: July 19, 2018

Also Known As: Diên Hy Công Lược, Story of Yanxi Palace |  See more »

Genres

Plot Keywords

concubine
palace intrigue

Cast

Cheng Chang
as Desheng
Shan Bai
as Consort Dowager Yu
Yang Gao
as Uya Qingdai
Chunrong Dai
as Madam Hoifa Nara
Phoebe Wang
as Soqoro Yuli
Junwen Cheng
as Aisin Gioro Hongxiao
Jingru Yang
as Hupo
Xu Yin
as Palace Maid Fang
Yikai Huang
as Young Yuan Chunwang
Shumei Lian
as Keliyete Ayan
Kai Xu
as Fuca Fuheng
Tiantian Gu
as Young Aisin Gioro Hongshi
Zihao Yan
as Young Aisin Gioro Hongzhou
He Ye
as Young Aisin Gioro Hongli
Yong Yi
as Ye Tianshi
Shitong Liu
as Lan'er
Yikun Wang
as Boyhood Aisin Gioro Yongqi (5th Prince)
Chutong Fang
as Qinglian
Xiaowan Zheng
as Madam Shaman
Anna Fang
as Zhen'er
Zhuo Tan
as Gao Ningxin
Ao Sun
as Aisin Gioro Yongji (12nd Prince)
Wu Jinyan
Mo Cheng
as Yuhu
Danni Zhou
as Bingqing
Qing Su
as Hitara Erqing
Xu Tan
as Cigiya Qingxi
Baihui Xu
as Concubine Yi
Maolei Wang
as Yuan Chunwang
Wanjing Ren
as Fangcao
Yixi Zhang
as Jixiang
Ruoning Li
as Lu Wanwan
Shiliang Huang
as Prince Ping
Lünao Pu
as Aisin Gioro Yongqi (12nd Prince)'s foster-nurse
Qiyue Ma
as Xiao Luzi
Mao Su
as Gao Bin
Gege Xu
as Hongluo
Jiayi He
as Palace Maid Zhang
Rihui Zhang
as Ortai
Jenny Zhang
as Niohuru Chenbi
Xiaodong Zheng
as Gao Heng
Enshang Liu
as Li Yu
Zeyu Liu
as Xiao Zhangzi
Yao Hong
as Aisin Gioro Hongzhou
Charmaine Sheh
as Hoifa Nara Shushen
Jinsong Wei
as Liu He
Guodong Cheng
as Imperial Doctor Liu
Yangfei Fang
as Aisin Gioro Yongcheng (4th Prince)
Yuan Nie
as Qianlong Emperor
Yuemin Li
as Zhang Tingyu
Chenjie Qian
as A-Shuang
Fangmin Gong
as Prince Lü
Yuetao Liu
as Wang Zhong
Youwei Chen
as Aisin Gioro Yongqi (5th Prince)
Jianhua Zhou
as Wang Tianyi
Jiaxun Li
as Wan'er
Yichen Sun
as Aisin Gioro Hongzhan
Chunli Song
as Empress Xiaoshengxian
Jie Zhang
as Yizhu
Zixin Jiang
as Mingyu
Zexi Zhuang
as Boyhood Fu Kang'an
Lu Liu
as Barin Hala
Xiaoyu Chang
as Lady Rui
Jinyan Wu
as Wei Yingluo
Xinhui Wang
as Lady Wan
Wusheng Feng
as Fuca's housekeeper
Yangyang Tang
as Gan Ruyu
Ruoxi Chen
as Linglong
Xiaoming Fan
as Yuan Chunwang's adoptive mother
Tianyun Zhang
as Zhenzhu
Jingfen Peng
as Palace Maid Yan
An An
as Manao
Rui Gao
as Bailing
Yuer Gao
as Jinxiu
Long Zheng
as Xiao Quanzi
Di Sun
as Wu Shulai
Jiawei Li
as Palace Maid Liu
Manqin Jiang
as Janggiya Ruhong
Lihua Wu
as Imperial Doctor Zhang
Chun'ai Li
as Nalan Chunxue
Sha Deng
as Wei Yingning
Yuanke Wang
as Su Jinghao
Yufei Shi
as Zhilan
Peng Li
as Eunuch Zhang
Chunyan Ma
as Empress Xiaojingxian
Ping Ru
as Madam Fuca
Baoping Shen
as Wei Qingtai
Tingting Zhang
as Palace Maid Liu
Lan Qin
as Fuca Rongyin
Weiping Yao
as Narbu
Junchang Zhao
as Zhao Qing
Sookie Pan
as Lady Jingiya/Younger Lady Jingiya
Mengjie Zhao
as Feicui
Yankan Wei
as Fuca Fuqian
Lawrence Wong
as Hailanca
Bin Zhang
as Prince Shen
Xue Yang
as Yunxiang

Seasons & Episodes

Season 1

Media

All

Awards

Awards & NominationsSee more »

China Television Drama Production Industry Association Awards 2018

Winner

China Television Drama Production Industry Association Awards

Outstanding Television Series

Chinese American Film Festival (C.A.F.F.) 2018

Winner

Chinese American Film Festival (C.A.F.F.)

Outstanding TV Series

Winner

Chinese American Film Festival (C.A.F.F.)

Best Leading Actress

Winner

Chinese American Film Festival (C.A.F.F.)

Best Supporting Actor

See full list »

Insights powered by