Yingzi
as Yuchi Rong
Xiao Chen
as Emperor Wen
Yang Chao Wei
as Yuwen Shu
Yang Di
as Wang Xin
Feng Qian
as Zhao Gui [General of Northern Zhou]
Wu Yu Jue
as Yang Li Hua (Young)
Xu Shao Wu
as Chuan Fei
Chang Jin
as Prince of Zhao
Tang Xiao Tian
as Yang Yong
Alen Fang
as Yang Zan
Wang Da Wei
as Su Huai
Miracle Ji Qi
as Yuwen Yong (2019)
Liu Zhe Hui
as Yang Shuang [4th brother of Yang Jian]
Sun Bao
as Bao Gui
Sun Lei
as Yuchi Jiong [General]
Luo Yan
as Gao Ling
Ye Kai Wen
as Yuwen Xian
Yongchen Qian
as Emperor Ming [of Northern Zhou]
Zhong Ming
as Jieha Khan
Ren Wan Jing
as Yuan Zhen
Arthur Ma
as Yang Guang
Xu Meng
as Zhang Heng
Zhang Lin
as Yuchi Kuan
Song Yi Xing
as Yang Li Hua
Xu Xiao Han
Xi Zi
as Yuwen Zhu
Yang Cheng Ming
as Wang Hui
Larry Zhang
as Emperor Wen]
Lin Tian Yuan
as Xiao Qiang
Yuchenning Wu
as Yuchi Wen Ji
Wang Hong Mei
as Master Hui Yuan
Cai Guo Long
as Zhang Tai Fu
Feng Hui
as Zhao Yue
Kai Jiang
as Yuwen Hu
Jiao Na
as Zhu Man Yue
Chuqing He
as Wen Ji
Lu Zhang
as Gao Jiong
Wu Hong
as Yuwen Hui
Joe Chen
as Dugu Jieluo
Lu Hai
as Empress Ashina
Yang Yu Lan
as Lady Yao [Palace]
Zhou Qing Yun
as Street child
Wang Jun
as Xiao Zai
Zhao Shu Ting
Ji Qi
as Emperor Wu of Northern Zhou
Chen Heng
as Lady Ying'e
Victor Liu
as Yang Shuang
Li Duo
as Gao Bing
Bell Jin
as Concubine Zheng
Wei Jin Song
as An De
Zhu Ling Wu
as Yun Ruo Xia [Concubine of Yang Yong]
Su Sheng Hua
as Yang Fu
Feng Pu
as Li Wen Gui
Gu Yu Han
as Yuchi Wen Ji [Yuchi Jiong and Zhao Yan's daughter- Young]
Kiwi Lin
as Nan Zhi
Yan Su
as Yang Su
Li Zheng Yang
as Yang Zheng
Chen Ruo Xi
as Queen Yun Chan
Cheng Guo Dong
as Doulu Ning

Insights powered by