Chunhui Dong
as Liang Shaoqing
Feng Jiang
as Siliu Zhu
Zanilia Zhao
as Chu Qiao
Tiantian Huangyang
as Young Chu Qiao
Shih-Chieh King
as Yuwen Xi
Xin Zhao
Sheng Nan
as Lan Shu Yi
HaiRong Su
as Eunuch
Haibing Huang
as Zhan Zi-Yu
Zhao Liying
Shengyi Zhu
as Little 8
Xiyue Cao
as Jin Zhu
Maggie Wong
as Xiao Yu
Liu Yang
as Caiwei
Yanlin Wang
as Yuwen Huai
Nan Ding
as Lin Xi
Lin Gengxin
Xiaojie Tian
as Emperor
Fung Kwok
as Yuwen Zhuo
Jia Fu
as Zhu Shun
Ruojia Li
as Zhong Yu
Ning Sun
as Imperial Consort Wei
Yu Wang
as Jin Si
Chun'ai Li
as A-Luo
Zijie Wang
as Feng Mian
Allen Deng
as Xiao Ce
Junfeng Niu
as Yuan Song
Bing Hu
as Wu Dao-Ya
Rhea Lin
as Yu Jiang
Kenny Lin
as Yuwen Yue
Yiyi Jiang
as Curly
Rain Lau
as Aunt Song
Li Qin
Qin Li
as Yuan Chun
Shawn Dou
as Yan Xun
Maggie Huang
as Xiao Yu

Insights powered by