Bao Eating

Loading...

Demand Insights > Last 7 days

Demand Rank

WorldwideWorldwideWW
#
October 22, 2021
WWWW
Daily Demand (Last 7 days)
Powered by

Travelability

100%
Market Travelability
Global Travelability indicates how well a title performs internationally relative to its home market
Joy Of Life (庆余年)’s
home country is:
ChinaChina
Powered by

Demand Score

WorldwideWorldwideWW
0.0x
Below Avg
Average Demand for Joy Of Life (庆余年) is 0.0 times the demand for the average show in Worldwide in the Last 7 days.
Below Avg
24.5%
Average
64.1%
Good
8.6%
Outstanding
2.7%
Exceptional
0.2%
Peak Demand
0.0x
Average Demand
0.0x
Powered by

Trend

WorldwideWorldwideWW
0x
neutral
Joy Of Life (庆余年) has a neutral trend. It has grown in demand by 0x in Worldwide in the Last 7 days.
Powered by

In Genre Performance

WorldwideWorldwideWW
Title position in
0.00%
Percentile
Rank
Joy Of Life (庆余年) ranks at the 0.00th percentile in the genre. This means Joy Of Life (庆余年) has higher demand than all other titles in Worldwide
Powered by

About this title

Storyline

In the twilight years of Eastern Jin, Liu Yu usurps the throne to become the founding emperor of the Liu Song dynasty. Consort Ye's newborn son is the only royalty to survive the bloody purge, and is adopted by the Imperial Secretariat Fan Jian. At the age of eighteen, Fan Xian's impending political marriage with a princess makes him extremely popular among the ambitious princes, though he carefully avoids joining any of the factions. Fan Xian is lauded for his loyalty to the emperor during two successive rebellions, though later discovers he is the biological son of the tyrannical ruler, and that Liu Yu was the one that sent assassins to kill his mother. For revenge as well as the peace of the kingdom, Fan Xian engages in a deadly political struggle with the emperor, and eventually succeeds in forcing Liu Yu to abdicate.

Country: China

Type: Scripted

Status: Ended

Language: Chinese

Release Date: November 26, 2019

Also Known As: Qing yu nian, 慶餘年 |  See more »

Genres

Plot Keywords

costume drama

Company Credits

Production Co: Tencent Pictures, Tencent

Cast

Cheng Chang
as Guo Youzhi
Yi Song
as Fan Ruoruo
Yuming Du
as Hong Sixiang
Hengrui Zhang
as Cheng Jushu
Jianyi Li
as Mei Zhili
Shuguang Gao
as Fan Jian
Haolin Han
as Young Fan Xian
Yang Yu
as Lin Ruofu
Gang Wu
as Chen Pingping
Haoran Xiao
as He Zongwei
Jinghui Jia
as Guo Baokun
Cuifen Cao
as Mrs. Fan
Yang Jiang
as Xuan Jiu
Ruoyun Zhang
as Fan Xian/Zhang Qing
Peng Cui
as Gong Dian
An Yu
as Tan Wu
Qiang Li
as Yan Ruohai
Qilin Guo
as Fan Sizhe
Yuhan Gu
as Young Ye Qingmei
Xiaoming Yu
as Yun Zhilan
Duanduan Liu
as The Second Prince
Jianuo Guo
as He Daoren
Rongguang Yu
as Xiao En
Yang Wang
as Teng Zijing
Calvin Yu
as Shen Zhong
Shen Li
as Gao Da
Ziming He
as Shang Shan Hu
Chun Li
as Si Lili
Jiunuo Han
as Ye Ling'er
Yimu Sun
as Lang Tao
Yitian Hai
as Zhu Ge
Hongquan Li
as Butler Zhou
Quan Yuan
as Professor Ye
Jia Fu
as Xin Qiwu
Ke Zhao
as Liu Ruyu
Aiqi Liang
as The Empress Dowager of Qi
Haowei Zhang
as The Crown Prince
Meitong Liu
as Zhan Doudou
Wenwen Dai
as Shen Wan'er
Huanshan Xu
as Zhuang Mohan
Zheng Wang
as Young Xiao En
Hua Liu
as Fei Jie
Zhan Xiao
as Yan Bingyun
Daoming Chen
as The Emperor of Qing
Zifeng Li
as Yan Xiaoyi
Jie Kang
as Lin Gong
Qin Li
as Lin Wan'er
Mengshi Tong
as Wu Zhu
Zhigang Cui
as Imperial Eunuch Hou
Yuzhi Zheng
as The Empress Dowager
Yu Tian
as Wang Qinian
Xiaoran Li
as The Eldest Princess
Jingchuan Dong
as Brother Leng
Er-yang Luo
as Yuan Hongdao
Zhilei Xin
as Haitang Duoduo
Ke Fei Dong
as Lin Dabao

Seasons & Episodes

Season 1

Awards

Awards & NominationsSee more »

Tencent Video TV And Movie Award 2019

Winner

Tencent Video TV And Movie Award

Quality TV Actor of the Year

Winner

Tencent Video TV And Movie Award

TV Series of the Year

Academy Award of Beijing Film Academy 2020

Nominee

Academy Award of Beijing Film Academy

Best Actor/Actress

See full list »

Insights powered by